Hash#mapでHashを返す

{ :foo => ['bar'], :hoge => ['fuga'] }

みたいなhashを

{ :foo => 'bar', :hoge => 'fuga' }

にしたかったんだけど

h = { :foo => ['bar'], :hoge => ['fuga'] }
Hash[h.map{|k, v| [k, v[0]]}]

こんな感じでいいのかな。